HemOm Winnet GävleborgVerksamhetNyheterKalenderGalleriKontakta ossIntranät Winnet Gävleborg
Verksamhet
IT och Digitalisering
Integration och Jämställdhet
Kartläggning Etableringslotsar
Statistik och rapporter
Publikationer
Winnet Östersjöregionen - Winnet BSR
Goda Exempel
Hur ser Jämställdheten ut i Gävleborg?


Kartläggning Etableringslotsars uppdrag


Klicka här för att ta del av rapporten!


Under 2010-2012 genomförde Winnet Gävleborg en analys av Arbetsförmedlingen i Gävles upphandling av coacher, utifrån ett genusperspektiv. Syftet var att undersöka huruvida Arbetsförmedlingen ställde genusperspektiv som ett krav i upphandlingen och huruvida de kompletterande aktörerna arbetar utifrån eller tar hänsyn till ett genusperspektiv i sitt arbete. Detta genomfördes via genomgång av anbudssvar och genom en e-postenkät till de kompletterande aktörerna. Winnet Gävleborg kunde konstatera att Arbetsförmedlingen inte ställde några krav på att det skulle finnas ett integrerat genus- och jämställdhetsperspektiv i de kompletterande aktörernas arbete. Endast ett fåtal aktörer nämner att man beaktar genusperspektivet i bemötande med kunden.

Etableringslotsar
Andra kompletterande aktörer som Arbetsförmedlingen samarbetar med är Etableringslotsar. Vi vill här plocka upp resultat från Winnet Stockholms län och göra en liknande kartläggning som de gjort, fast för Gävleborg. Syftet med Winnet Stockholms län kartläggning var bland annat att undersöka huruvida etableringslotsarna hade ett genusperspektiv på sitt arbete.

Bland slutsatserna i Winnet Stockholms rapport kan man läsa följande:
”Enligt vår förstudie är det oklart om det finns tillräckliga kunskaper hos lotsarna om arbetsformer och metoder av jämställdhetsintegrering för aktiviteterna med nyanlända. Sådan kunskap/erfarenhet efterfrågas inte i Arbetsförmedlingens upphandlingsunderlag, vilket är märkligt då det egentligen är en offentlig verksamhet som läggs ut på entreprenad. All offentlig verksamhet ska ju genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.”
(Rapporten Nya tag med omtag, Winnet Stockholms län)

Enligt ett diagram i Winnet Stockholms rapport  fanns det tom 1 juli 2012, 324 kvinnor och 280 män i Gävleborg som omfattades av etableringsreformen. Vilka etableringslotsar har dessa kvinnor och män mött? Vilken genuskompetens besitter etableringslotsarna i Gävleborg? Vilka effekter får det?

Winnet Gävleborg ska studera upphandlingsförfarandet av etableringslotsarna ur ett genusperspektiv. Winnet Gävleborg bör i detta sammanhang också kartlägga hur det regionala samarbetet i Gävleborg ser ut inom detta område? Vilka verksamheter och projekt jobbar inom detta område och finns ett integrerat genusperspektiv i aktuella satsningar?


                       
Statistik & rapporter

           Uppdaterat av Lina Andersson, 2015-06-08
Winnet Gävleborg, Södra Skeppsbron 6 802 80 Gävle, 026 -10 65 72, gavleborg@winnet.se
Provided by Webforum